I ditt BrukerProfil kan du forandre størrelsen av redigeringsboksen.